typographically Trịnh

Nêu bật ngôn ngữ Trịnh Công Sơn qua kỹ thuật typography

Mẫu chữ: Priori Serif, Acumin Pro Extra Condensed, Skolar Latin, và Acumin Pro